Advocaat of jurist?
Goed advies hoeft niet duur te zijn!

BLOG


Terug naar overzicht

03-04-2019

Hoe belangrijk is de veiligheid van privacygevoelige informatie?

Hoe belangrijk is de veiligheid van privacygevoelige informatie?

Twee jaar geleden werd er bij een groot aantal gemeenten een aantal vragen gesteld hoe zij de veiligheid hebben gewaarborgd voor privacygevoelige dossiers. Een groot aantal gemeenten wilde daar niet op reageren. Een kleine 60 gemeenten hebben wel gereageerd.

In de header was aangegeven waar het antwoord per post heen mocht en dat het antwoord het liefst per e-mail ontvangen werd, met verwijzing naar het e-mailadres. Een gemeente reageerde niet in te willen gaan op de 'waslijst' aan vragen. Het antwoord op het informatieverzoek adresseerde zij aan iemand maar niet de juiste naam, met een kenmerk van een andere zaak naar een ander adres dan die was opgegeven waar de vrager niet woonde. Pas toen er per e-mail gevraagd werd hoe het er voor stond reageerde een agiteerde ambtenaar die pas veel later door had dat ze deze niet privacygevoelige informatie niet juist hadden verstrekt. Moet je na gaan hoe secuur ze zijn met wel privacygevoelige informatie. Maar zij vonden de vragen niet relevant voor hun gemeente.

Ik vraag aan u hoe belangrijk is voor u de veiligheid van privacygevoelige informatie?

1. Hoe waarborgt uw gemeente de veiligheid van privacygevoelige gegeven bij zorgaanvragen?
2. Zijn er bij uw gemeente aanvragen stil komen te liggen omdat de aanvrager weigerde privacygevoelige medische informatie te verstrekken?
3. Neemt uw gemeente genoegen met een doktersverklaring?
4. Wie kan er binnen uw gemeente allemaal deze informatie inzien? Is dit bijvoorbeeld afgeschermd voor de softwareleverancier?
5. Wordt er binnen uw gemeente geregistreerd wie in welk dossier kijkt?
6. Aan welke kwalificaties moet bij uw gemeente de beoordelaar van de zorgaanvraag voldoen om te beoordelen of iemand de zorg mag ontvangen?
7. Zijn er inzake uw gemeente meldingen gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
8. Indien u geen beleid heeft op vraag 1, hoe denkt het college de veiligheid te kunnen waarborgen?
9. Bent u op de hoogte dat het vragen van privacygevoelige medische informatie in strijdt is met de Wet bescherming persoonsgegevens, EVRM en Europees Verdrag voor de rechten van de mens?
10. Wordt bij uw gemeente bij het verzoek om een woonurgentie ook het volledige zorgdossier ter inzage gevraagd? Vindt u gezien het vastgestelde bij vraag 9 dit passend?
11. Is er bij u een gemeentearts in dienst?
12. Medewerkers van de wijkteams, hebben die ook bij u volledige inzage in de zorgdossiers?
13. Hoe zit het met de databeveiliging van deze dossiers?
14. Zijn er zorgverleners die het contract met de gemeente hebben opgezegd i.v.m. vragen over de privacy?
15. Zijn er contracten met zorgverleners door de gemeente opgezegd of niet verlengd omdat zij weigerde privacygevoelige informatie te delen?
16. Wat zou er door de gemeente als actie ondernomen moeten worden indien er sprake is van schending van de privacy?
17. Zijn er momenteel binnen uw gemeente wachtlijsten met betrekking tot de zorg? Gaarne specificeren per type zorg en jaar.
18. Hoe lang staan de mensen al op de wachtlijst? Gaarne specificeren per type zorg en jaar.
19. Is er enige progressie te verwachten?
20. Is erbij u bekend of het sociale team / de afdeling zorg fouten heeft gemaakt met privacy gevoelige gegevens?
21. Indien ja, hoe vaak is dat voorgekomen?
22. Indien ja, wat is daarvan de consequentie geweest?Terug naar overzicht